Algemene voorwaarden Gietvloeren/Beton Ciré

ALGEMENE VOORWAARDEN GIETVLOEREN/BETON CIRÉ

VINDJEVLOER.NL Vloeren BV / NEOFLOR CONCEPT

 
ARTIKEL 1 - DEFINITIES  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; Opdrachtgever: opdrachtgever die handelt als consument dan wel in de uitoefening van een beroep of bedrijf;  VINDJEVLOER.NL: opdrachtnemer. Het werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en VINDJEVLOER.NL overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door VINDJEVLOER.NL  geleverde materialen;  Meerwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven de overeengekomen prijs;
 
ARTIKEL 2 - WERKINGSSFEER  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en VINDJEVLOER.NL.  2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van VINDJEVLOER.NL  en zijn directie. 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt  uitdrukkelijk van de hand gewezen. 4. Indien een of meerder bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. VINDJEVLOER.NL en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar geest van deze algemene voorwaarden. 7. Indien VINDJEVLOER.NL niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VINDJEVLOER.NL in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 
ARTIKEL 3 - SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST  1. VINDJEVLOER.NL draagt er zorg voor dat elke opdracht in beginsel schriftelijk wordt vastgelegd d.m.v. een opdrachtformulier en/of offerte. Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met: − de prijs van het werk; − de betalingswijze.  2. De opdrachtgever en VINDJEVLOER.NL maken de prijsafspraak op basis van prijsvormingsmethoden: − vaste prijs, m2 prijs of dagtarief. Eventuele in het kader van de opdracht/ offerte te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend en administratiekosten zijn exclusief tenzij anders aangegeven. 3. Indien de opdrachtgever een consument betreft, zullen alle prijzen inclusief btw vermeld worden.   4. VINDJEVLOER.NL kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht VINDJEVLOER.NL niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 6. Indien VINDJEVLOER.NL met de Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is VINDJEVLOER.NL niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst / opdracht om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst / opdracht redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 7.Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst / opdracht meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten/ aangaan van de overeenkomst / opdracht, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst / opdracht door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij VINDJEVLOER.NL - alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst / opdracht op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; - indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op VINDJEVLOER.NL rustende verplichting ingevolge de wet; - indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst / opdracht zal plaatsvinden; - of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. 8. VINDJEVLOER.NL draagt er zorg voor dat deze Algemene Voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever ter hand worden gesteld, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. 9.Het is VINDJEVLOER.NL te allen tijde toegestaan om deze algemene voorwaarden te wijzigen. In dat geval zal VINDJEVLOER.NL de nieuwe algemene voorwaarden publiceren op de website. De opdrachtgever krijgt meerdere keren tijdens de uitvoering van de opdracht de algemene voorwaarden toegestuurd, de laatste versie van de algemene voorwaarden die de opdrachtgever ontvangt zal van toepassing zijn op de gehele opdracht.
 
 
ARTIKEL 4 - VERPLICHTINGEN VAN VINJEVLOER.NL 1. . VINDJEVLOER.NL zal de overeenkomst/ opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.  2. VINDJEVLOER.NL is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig, verricht deze naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal VINDJEVLOER.NL, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen en instructies van de opdrachtgever omtrent het resultaat van de opdracht.  3. VINDJEVLOER.NL neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.  4. VINDJEVLOER.NL is verplicht de opdrachtgever te wijzen op: − onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover het VINDJEVLOER.NL deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen; − onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; − kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; − gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan het VINDJEVLOER.NL openbaren en het VINDJEVLOER.NL te zake deskundig moet worden geacht. 5. VINDJEVLOER.NL heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten 7. Indien de overeenkomst / opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan VINDJEVLOER.NL de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 
ARTIKEL 5 - VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER  1. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.  2. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de ruimte waar VINDJEVLOER.NL zijn werkzaamheden komt verrichten op de volgende manier wordt aangeleverd: - bezemschoon; - leeg, er zullen geen spullen meer aanwezig zijn op de vloer; - er is verlichting van bovenaf aanwezig; - eventuele stookprotocollen zijn opgevolgd; - een minimale omgevingstemperatuur van 17 graden Celsius; - het zorgen voor stroom/ stroomcontactpunten; - het opruimen en afvoeren van het afval, uitgezonderd chemisch afval. Indien de opdrachtgever ervoor kiest om het afval door VINDJEVLOER.NL te laten afvoeren zullen hiervoor kosten, a €15,00- incl. BTW per opdracht, worden berekend.
3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat aangeleverde materialen op de juiste wijzen worden opgeslagen t.b.v. acclimatisatie alvorens deze verwerkt kunnen worden.    4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat VINDJEVLOER.NL zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.  5. Indien VINDJEVLOER.NL constateert dat de ondergrond te vochtig is, deze wordt bij aanvang van de opdracht altijd nagemeten, zullen de werkzaamheden worden opgeschort totdat de ondergrond in de veilige zone zit qua vochtpercentage. 6. Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden, dit zal geschieden op basis van uurtarief (€ 40,- excl. btw per uur, met een minimum van 1 uur). 7. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:  − onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; − onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; − kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; − gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; - onjuist gebruik van de (on)roerende zaken na oplevering. Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van het VINDJEVLOER.NL op grond van artikel 4 lid 4. 
 
ARTIKEL 6 - WIJZIGING VAN DE OPDRACHT 1.Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij VINDJEVLOER.NL ervoor zorgdraagt dat zulks schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.  2. VINDJEVLOER.N Lis bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst / opdracht te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst / opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst /opdracht VINDJEVLOER.NL ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst/ opdracht verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst / opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van VINDJEVLOER.NL kan worden gevergd dat hij de overeenkomst / opdracht tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 3. Voorts is VINDJEVLOER.NL bevoegd de overeenkomst /opdracht te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst / opdracht onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst / opdracht in redelijkheid niet van VINDJEVLOER.NL kan worden gevergd. 4. Indien de overeenkomst / opdracht wordt ontbonden/geannuleerd zijn de vorderingen van VINDJEVLOER.NL op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien VINDJEVLOER.NL de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst/ opdracht. 5. Indien VINDJEVLOER.NL tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 6. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is VINDJEVLOER.NL gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 7. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst/ opdracht voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is VINDJEVLOER.NL gerechtigd de overeenkomst/ opdracht terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 8. Indien de overeenkomst / opdracht tussentijds wordt opgezegd door VINDJEVLOER.NL, zal VINDJEVLOER.NL in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor VINDJEVLOER.NL extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij VINDJEVLOER.NL anders aangeeft. 9. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het VINDJEVLOER.NL vrij om de overeenkomst/ opdracht terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst/ opdracht te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van VINDJEVLOER.NL op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 10. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst/ opdracht gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 
ARTIKEL 7 - ONVOORZIENE COMPLICATIES  1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet VINDJEVLOER.NL hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.  2. Indien VINDJEVLOER.NL de opdrachtgever niet kan bereiken, dient VINDJEVLOER.NL het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist. 3. Eventuele extra kosten, die VINDJEVLOER.NL moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die noodzakelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed, tenzij de schade aan VINDJEVLOER.NL is toe te rekenen.  4. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert zullen de eventuele gemaakte kosten in rekening gebracht worden, deze zullen verrekend worden met de reeds gedane aanbetaling. 5.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan VINDJEVLOER.NL een verzoek tot wijziging van de overeenkomst / opdracht weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens VINDJEVLOER.NL gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van VINDJEVLOER.NL daardoor direct of indirect ontstaan.
 
ARTIKEL 8 - Aansprakelijkheid  1.VINDJEVLOER.NLis jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade – al dan niet geleden door opdrachtgever of derden – ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van opdrachtgever verband houdende met de uitvoering van de opdracht. De in dit lid opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet, indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van VINDJEVLOER.NL. 2.Niet tegenstaande het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde, is de aansprakelijkheid van VINDJEVLOER.NL beperkt tot het bedrag van eenmaal de factuurwaarde van de Opdracht (exclusief omzetbelasting). In elk geval is iedere aansprakelijkheid van VINDJEVLOER.NL beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van VINDJEVLOER.NL in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. Opdrachtgever zal VINDJEVLOER.NL vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ter zake waarvan VINDJEVLOER.NL op grond van het bovenstaande tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk zou zijn. 3. VINDJEVLOER.NL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VINDJEVLOER.NL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VINDJEVLOER.NL niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van VINDJEVLOER.NL of van derden daaronder begrepen. VINDJEVLOER.NL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst / opdracht verhindert, intreedt nadat VINDJEVLOER.NL zijn verbintenis had moeten nakomen. 5. VINDJEVLOER.NL kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst / opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst/ opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 6. Voor zoveel VINDJEVLOER.NL ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst / opdracht inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VINDJEVLOER.NL gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De
 
 
Versie 10.1 2018
opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst / opdracht.
 
 
 
ARTIKEL 9 - OPLEVERING  1. VINDJEVLOER.NL geeft altijd een indicatie van de te werken dagen/weken. VINDJEVLOER.NL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitloop van de werkzaamheden en de eventuele daaruit voortvloeiende extra kosten voor de opdrachtgever. 2. Eventuele gebreken dienen 8 dagen na ontvangst/plaatsing van de goederen aan VINDJEVLOER.NL schriftelijk ter kennis worden gesteld, zulks op staffel van het recht om naderhand nog te stellen dat het geleverde niet in overeenstemming met de overeenkomst zou zijn geweest. 3.Indien de bezwaren van de opdrachtgever door VINDJEVLOER.NL gegrond worden bevonden, heeft VINDJEVLOER.NL het recht om alsnog producten van dezelfde soort te her leveren/herplaatsen dan wel naar haar keuze een redelijke prijsreductie toe te passen. Opdrachtgever heeft in dit geval niet het recht om de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden. Ook heeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te vernietigen dan wel schadevergoeding te vorderen.
 
ARTIKEL 10 - AANBETALING  VINDJEVLOER.NL vraagt een aanbetaling van 15% , vervolgens een pre aanvangsbetaling van 50% dan blijft er een restant betaling over van 35%
 
ARTIKEL 11 - EINDAFREKENING  1. VINDJEVLOER.NL zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel zo spoedig mogelijk na de oplevering doen toekomen.  2. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele meerwerk en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.  3. De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo.  4. Alle betalingen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de rekening plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.  5. VINDJEVLOER.NL is gerechtigd de overeenkomst / opdracht in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 6. Opdrachtgever blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor betaling, ook indien zij handelt in opdracht en namens een derde.
 
ARTIKEL 12 - NIET NAKOMEN BETALINGSVERPLICHTING  1. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt VINDJEVLOER.NL na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 10 en artikel 11 lid 4) een betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen 3 werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.  2. Over betalingen die niet tijdig zijn verricht, kan VINDJEVLOER.NL rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 10 lid 4) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.  3. VINDJEVLOER.NL is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.  4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan VINDJEVLOER.NL verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien VINDJEVLOER.NL echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 
Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud 1. Het door in het kader van de overeenkomst/ opdracht VINDJEVLOER.NL blijft het geleverde eigendom van VINDJEVLOER.NL totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met VINDJEVLOER.NL gesloten /overeen gekomen overeenkomst(en) / opdracht deugdelijk is nagekomen. 2. Het door VINDJEVLOER.NL geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van VINDJEVLOER.NL veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om VINDJEVLOER.NL daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan VINDJEVLOER.NL ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is VINDJEVLOER.NL gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens VINDJEVLOER.NL bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.  4. Voor het geval VINDJEVLOER.NL zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan VINDJEVLOER.NL en door VINDJEVLOER.NL aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VINDJEVLOER.NL zich bevinden en deze terug te nemen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTIKEL 14 - GARANTIE  1. VINDJEVLOER.NL / NEOFLOR CONCEPT garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken